Положення про наукове студентське товариство Львівського медичного фахового коледжу "Монада"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Наукове студентське товариство Львівського медичного фахового коледжу "Монада" (далі – СНТ) як громадське об’єднання діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.
1.2 СНТ - це добровільна суспільна організація студентів, які виявляють інтерес до науково - організаційної та дослідницької праці та активно приймають участь в ній.
1.3 СНТ сприяє підвищенню якості спеціальної підготовки студентів. Участь в діяльності СНТ поширює загальний та професійний кругозір майбутніх фахівців, вчить самостійності, більш поглибленому засвоєнню матеріалу.
1.4 СНТ органічно пов'язане з навчально-виховним процесом в коледжі. Участь в діяльності СНТ розширює кругозір майбутнього фахівця, привчає його до самостійної повсякденної роботи, серйозного та задумливого аналізу питань, до творчого рішення задач та більш глибокому засвоєнню матеріалу, розвиває та закріплює низку спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблює та поповнює теоретичні знання.
1.5 СНТ формує навички щодо праці над собою, допомагає формуванню морально-етичних та професійних основ діяльності фахівця. 1.6 Членами СНТ можуть бути студенти, що активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою.
1.7 Голова ради та секретар ради студентського науковго товариства обираються на розширеному засіданні ради студентського самоврядування.

2. ЗАВДАННЯ СНТ

2.1 Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності широких верств студентства з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння фахом, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем. 2.2 Залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності.
2.3 Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації їх творчих ідей, пропозицій тощо.
2.4 Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів.
2.5 Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.
2.6 Участь в організації І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів «Кращий за професією».
2.7 Навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивчення сучасної медичної та хіміко-фармацевтичної апаратури, освоєння нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, виробництва, випробування та стандартизації лікарських речовин.
2.8 Організація та проведення тематичних студентських олімпіад.
2.9 Організація та проведення студентських наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок студентських наукових робіт.
2.10 Сприяння публікації та впровадженню в практику найкращих студентських наукових робіт.
2.11 Робота по професійній орієнтації школярів.

3. ФУНКЦІЇ СНТ

3.1 Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі:
а) проведення студентських олімпіад;
б) організація конкурсів наукових проектів;
в) підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів;
г) здійснення інших творчих змагань.
3.2 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях.
3.3 Сприяння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності.
3.4 Проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх представлення для участі в конкурсах.
3.6 Сприяння збереженню устаткування в науково-дослідних та навчальних лабораторіях, кабінетах.

4. СТРУКТУРА СНТ

4.1 Координаційним органом студентського наукового товариства коледжу є його рада.
4.2 Рада СНТ - виконавчий орган студентського наукового товариства, який здійснює керівництво роботою СНТ у перервах між підсумковими конференціями СНТ.
4.3 Рада СНТ обирається з найбільш активних членів СНТ відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови, замісників, відповідального секретаря та членів Ради СНТ, число яких встановлюється конференцією.
4.4 До складу ради СНТ коледжу входять голови рад студентських наукових товариств відділень, обрані представники студентського наукового активу. Структурними підрозділами ради студентського наукового товариства коледжу є ради, обрані у відповідних відділеннях.
4.5 Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює куратор СНТ.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ СНТ

5.1 Наукове студентське товариство та його ради працюють згідно з планом роботи, який складається на період у один навчальний рік та затверджується на засіданні ради СНТ коледжу.
5.2 Контроль організації і проведення засідань ради, виконання плану роботи ради СНТ коледжу здійснює голова ради СНТ коледжу.

6. ПРАВА СНТ

6.1 Вивчати за завданням ректорату стан роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих навчальних закладах МОЗ України, пропонувати конкретні заходи щодо її удосконалення у медичному коледжі «Монада».
6.2 Подавати пропозиції щодо нагородження студентів–переможців та призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників і організаторів студентської наукової роботи;
6.3 Подавати пропозиції щодо матеріального заохочування студентів, які досягли значних успіхів у науковій діяльності;
6.4 Встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.
6.5 Бути присутнім та виступати з доповідями на підсумкових студентських конференціях.
6.6 Брати участь у всіх заходах, які організує СНТ.
6.7 Користуватися науковою літературою коледжу.
6.8 Приймати участь у наукових студентських експедиціях та екскурсіях, а також в делегаціях, які направляються в інші міста.
6.9 Публікувати свої роботи в працях, які видає Рада СНТ та в інших періодичних виданнях.

7. ОБОВ’ЯЗКИ СНТ

7.1. Член наукового студентського товариства повинен: дотримуватися усіх вимог статуту СНТ;
виконувати рішення Ради СНТ;
розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
відвідувати наукові конференції СНТ;
приймати участь у всіх заходах, які проводить Рада СНТ;
проводити науково - дослідницьку роботу та в намічений термін виконувати її.
7.2 Звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської ради коледжу.
7.3 Готувати для відділу організації наукової роботи довідки, рекомендації та інформацію, що характеризує науково-дослідну роботу студентів коледжу.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами